Contact
Disclaimer
De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd.


Peter van der Zwaag heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra.


Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen

en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden.

Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d..

     

      Peter van der Zwaag aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op

      welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de

      aangeboden informatie op deze website.


  

www.petervanderzwaag.com

www.petervanderzwaag.nl

English
Nederlands